Tietosuoja

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

REKISTERINPITÄJÄ
Suomen Videokoulutus Oy
39700 Parkano

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Ulla Tirronen

REKISTERIN NIMI
Suomen Videokoulutus Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Rekisterissä on yrityksen toiminnan kannalta välttämättömät asiakas- ja markkinointitiedot. Rekisteriin rekisteröidään vain toiminnan suunnittelun kannalta välttämättömimmät tiedot.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:
- Nimi
- Sähköpostiosoite
- Matka- tai muu puhelinnumero
- Organisaatio ja asema
- Organisaation osoitetiedot
- Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internet-lähteistä sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

TIETOJEN SIIRTO EU:N JA ETA:N ULKOPUOLELLE  
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
A) Manuaalinen aineisto
Manuaalista aineistoa ei ole.

B) ATK:lla käsiteltävät tiedot
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdolllisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muulla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä

Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työtekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.