Pysy pätevänä parhaiden kouluttajien avulla – ilman turhaa reissaamista

Alkuun

Työrauhan turvaamisen viimesijaiset keinot perusopetuksessa...

Perusopetuksessa opettajilla ja rehtorilla on velvollisuus turvata työrauha. Perusopetuslailla määritellään se, millaisia...
Alkuun

Mikä muutoksenhakuohje mihinkin päätökseen?

Koulutuksessa käsitellään kunnan muutoksenhakua ja keskeisimpiä muutoksenhakuun liittyviä tilanteita. Koulutuksen alussa käsitellään...
Alkuun

Mitä tulee ottaa huomioon hankintasopimuksessa?

Hankintalain mukainen hankintasopimus ei synny ainoastaan hankintapäätöksen tiedoksiannolla, vaan hankintayksikön on tehtävä...
Alkuun

Mitä ovat tulevaisuuden osaamistarpeet ja...

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimisvelvollisuus koskee kaikkia kuntia ja kuntayhtymiä. Suunnitelmassa arvioidaan, miten...
Alkuun

Eri työaikamuodot kunta-alalla (KVTES ja...

Koulutuksessa käydään läpi yleisen kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaiset työaikamuodot sekä...
Alkuun

Arkistoasiat kuntayhtymässä

Koulutuksessa käsitellään kuntayhtymän arkistointiin liittyviä olennaisimpia kysymyksiä perusteista lähtien. Koulutuksessa pohditaan muun...
Alkuun

Tiedoksiantomenettelyt teknisellä sektorilla – mitä...

Tiedoksianto ja julkiset kuulutukset siirtyvät kokonaisuudessaan nettiin 1.1.2020 alkaen kaikessa viranomaistoiminnassa kun...
Alkuun

Hallintopakkokeinot rakennusvalvonnassa

Hallintopakko on hallinnollinen keino velvoitetun pakottamiseksi tekemään jotain tai olemaan tekemättä jotain...
Alkuun

Hyvällä hankkeella uutta energiaa organisaatioon!...

Parhaimmillaan hyvä hanke luo uutta, antaa mahdollisuuden testata ja saa organisaatioon uutta...
Alkuun

Saavutettavat toimistotiedostot - word, pdf,...

Koulutuksessa käsitellään saavutettavuuden mahdollistamista, kun käytössä on yleisimmät toimisto-ohjelmat. Koulutuksessa perehdytään Word:n,...
Alkuun

Miten toteutan yhteistoimintamenettelyn oikein ja...

27.11.2019 klo 9.00-12.00 Tässä koulutuksessa käydään läpi, mitä yhteistoimintamenettelyssä on lain mukaan...
Alkuun

Kiinteistöjen ALV-kiemurat

Koulutuksessa käsitellään kattavasti ja käytännönläheisesti kiinteistöjä koskevaa arvonlisäverotusta erityisesti kunnan näkökulmasta. Kiinteistöjen...
Alkuun

Mistä asioista tulee tehdä viranhaltijapäätös...

Opetustoimessa toimivat viranhaltijat tekee viranhaltijapäätöksiä sen perusteella, millaista päätösvalta heille on hallintosäännössä...
Alkuun

Työaikalaki uudistuu ja tulee voimaan...

Työaikalakia on uudistettu. Tavoitteena on joustavuuden lisääminen ja vastaaminen 2020-luvun työelämän tarpeisiin....
Alkuun

Talousarvio lähijohtajan työvälineenä

Eri palvelualueilla, kaikilla johtajatasoilla toimivat, käyttävät työssään kuntatalouden perusinstrumentteja. Kuntatalouskoulutusta lähijohtajille -koulutuskokonaisuudessa...
Alkuun

Yhteisöllinen työvuorosuunnittelu jaksotyössä, esimerkkinä TYKS

Yhteisöllisellä työvuorosuunnittelulla tai työaika-autonomialla tarkoitetaan työvuorojen suunnittelukäytäntöä, jossa työntekijä osallistuu omien työvuorojensa...
Alkuun

Hulevesien hallinta ja vahingonkorvausvastuu

Hulevesien hallinnassa ja hulevesijärjestelmien suunnittelussa on sovitettava yhteen useita näkökohtia. Eri puolilla...
Alkuun

Hankintalakia pienille kunnille

KOULUTTAJA Kouluttajana toimii varatuomari Susanna Ijäs. Susanna on Lakimaa Oy:n toimitusjohtaja. Hän...
Alkuun

Sähköinen arkistointi

Sähköisten toimintatapojen suunnitteluun ja toteuttamiseen vaikuttavat esimerkiksi hyvän tiedonhallintatavan vaatimukset, arkistolaitoksen SÄHKE...
Alkuun

Asiakirjojen julkisuus ja salassapito terveydenhuollossa

Terveydenhuollon asiakkaiden tiedot ja heidän saamaa etuutta ja palvelua sekä henkilön terveydentilaa...
Alkuun

Muutoksenhaku teknisellä toimialalla

Koulutuksessa käsitellään muutoksenhakua kunnan teknisellä toimialalla. Koulutuksen tarkoituksena on tuoda selkeästi esimerkkejä...
Alkuun

Mitä vuosityöaikajärjestelmällä käytännössä tarkoitetaan? -...

OVTES 2018–2019 sopimusratkaisun myötä opettajat siirtyvät ammatillisessa koulutuksessa vuosityöaikajärjestelmään. Uusi sopimus korvaa...
Alkuun

Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen

KOULUTTAJA Kouluttajana toimii vakuutusmeklari Kim Liljequist NK Vakuutusmeklarit Oy:stä. Kimillä on pitkä...
Alkuun

Mitä työsopimuksessa on sovittava?

Työsopimus on työsuhteen keskeisin asiakirja. Uutta työsuhdetta solmittaessa on sovittava työnteon ehdoista,...
Alkuun

Tulorekisterin toiminnot tutuiksi ja sujuviksi

Kansallinen tulorekisteri on käytössä. Käyttöönotossa havaittujen kehittämiskohteiden pohjalta tietojen siirtoon ja kirjauksiin...
Alkuun

Terveydenhuollon asiakasmaksut

Koulutuksessa perehdytään voimassa olevaan asiakasmaksulakiin ja asiakasmaksuasetukseen. Koulutuksessa käydään läpi terveydenhuollon asiakasmaksujen...
Alkuun

Miten teen TS:n mukaisen tehtävien...

Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimusalalla (TS) on kunnassa oltava yhtenäinen sopimuksen...
Alkuun

Vuosilomalain muutosten vaikutukset KVTES:iin ja...

Tässä koulutuksessa käsitellään sitä, miten vuosilomalain muutokset vaikuttavat KVTES:in ja TTES:in soveltamiseen....
Alkuun

Työelämän tietosuojakysymykset - mitä tietoja...

Koulutuksessa käsitellään työelämät tietojen käsittelyä ja henkilötietojen käsittelyä kuntatyössä. Koulutuksessa käsitellään sekä...
Alkuun

Viranhaltijapäätösten ABC

Hyvä viranhaltijapäätös on huolellisesti ja riittävästi valmisteltu, lainmukainen sekä hyvin perusteltu. Päätösten...
Alkuun

Päätökset ja pöytäkirjat nettiin sivistystoimessa

Kuntalaissa on vaatimuksia siitä, mitä tietoja nettisivuilta on löydyttävä. Kuntalain säännösten lisäksi...
Alkuun

Tietosuoja terveydenhuollossa

Tietosuoja-asetus ja tietosuojalaki toivat mukanaan periaatteita, joita tulee noudattaa kaikessa henkilötietojen käsittelyssä,...
Alkuun

Hankinta-asiakirjojen julkisuus

Julkisuuslaissa tarkoitettujen viranomaisten hankinta-asiakirjoihin sovelletaan julkisuuslain nk. yleisöjulkisuutta ja asianosaisjulkisuutta koskevia säännöksiä....
Alkuun

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen kilpailuttaminen

Asteittain voimaan tullut uusi liikennepalvelulaki toi muutoksia myös lakisääteisten kuljetusten hankintoihin. Lakiuudistuksen...
4.11.2019 – 2.12.2019

Vaikutustarinalla vaikuttavuus esiin

Verkkokurssin opeilla saatte koottua vakuuttavan vaikutustarinan ja uuden menetelmän vaikuttavuuden arvioinnin työkalupakkiinne....
15.11.2019 – 13.12.2019

Tietosuoja-asetuksen perusteet yrityksille

Tietosuojaa koskevat säännökset ovat muuttuneet ja muutoksessa koko ajan. Elämme aikaa, jolloin...
15.11.2019 – 13.12.2019

Asiakaspalvelu kunnassa

Kunnassa toimitaan useissa eri asiakastilanteissa päivittäin. Kunnan asiakaspalvelua määrittää erityisesti hallintolain palveluperiaate,...
15.11.2019 – 13.12.2019

Hallintolaki ja parempi hallinto -...

Hallintolaki ja parempi hallinto tähtäväät asianosaisen näkökulmasta mahdollisimman oikeudenmukaiseen päätöksentekoon sekä viranomaisen...
15.11.2019 – 13.12.2019

Henkilötietojen julkaiseminen netissä

Nettijulkaisuun ja erityisesti henkilötietojen nettijulkaisuun, liittyvät julkisuus ja salassapitokysymykset ovat olleet pinnalla...
15.11.2019 – 13.12.2019

Kuntalaki sihteerille

Kurssilla käsitellään kuntalakia erityisesti toimielimen sihteerin näkökulmasta, mutta koulutus sopii myös muunlaista...
15.11.2019 – 13.12.2019

Miten julkaisen päätökset netissä kuntalain...

Kuntalaki muutti päätösten tiedoksiantoa siten, että toimielinten päätökset ja myös osa viranhaltijapäätöksistä...
15.11.2019 – 13.12.2019

Tietosuojan perehdytyspaketti kunnille

Tietosuojaa koskevat säännökset ovat muuttuneet. Elämme aikaa, jolloin odotamme ensimmäisiä tulkintoja EU:n...