Pysy pätevänä parhaiden kouluttajien avulla – ilman turhaa reissaamista

Alkuun

PERUTTU! Viranhaltijan rekrytointi

Kuinka onnistua viranhaltijarekrytoinnissa? Mitä tulee ottaa huomioon, kun tehdään nimityspäätöstä? Millainen valitusoikeus...
Alkuun

Käänteinen kilpailutus käytännössä

Perinteisellä tavalla kilpailutetut hankinnat eivät aina ole edullisin ratkaisu tilaajan näkökulmasta. Halvimman...
Alkuun

Palvelutarpeen arviointi sosiaalitoimessa

Sosiaalihuollon työntekijän saadessa tiedon sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä, on hänen välittömästi arvioitava...
Alkuun

KUNTIEN TIERA & HALLINTOAKATEMIA: TYÖSKENTELE...

Kuntien toimintaan ja tiedonhallintaan kohdistuu useita tietoturvallisuuteen liittyviä vaatimuksia ja tavoitteita. Osa...
Alkuun

Onnistuneella rekrytoinnilla säästöjä kuntataloudessa

Rekrytointiprosessi on suuri taloudellinen ponnistus kunnalle, minkä vuoksi uusi rekrytointi on syytä...
Alkuun

Få koll på kommunens bokslutsuppgifter!

En kommuns bokslut är så mycket mera än siffror varför det är...
Alkuun

Huoltajuusriidat ja huoltoa koskevat ratkaisut...

Miten vanhempien väliset erimielisyydet tulee huomioida lastensuojelussa? Miten vanhempien toisistaan tekemät lastensuojeluilmoitukset...
Alkuun

Julkisuuslaki sihteerille

Koulutuksessa pohditaan sihteerityön näkökulmasta julkisuuslain keskeisiä asioita. Koulutuksessa käsitellään myös julkisuuteen ja...
Alkuun

Kuntalaki sihteerille

Koulutuksen alussa perehdytään lyhyesti muun muassa kuntalain keskeisiin asiakirjoihin, jotka vaikuttavat sihteerityöhön...
Alkuun

Tiedoksiantomenettelyt teknisellä sektorilla – mitä...

Tiedoksianto ja julkiset kuulutukset siirtyivät kokonaisuudessaan nettiin 1.1.2020 alkaen kaikessa viranomaistoiminnassa, kun...
Alkuun

Hallintopakkokeinot rakennusvalvonnassa

Hallintopakko on hallinnollinen keino velvoitetun pakottamiseksi tekemään jotain tai olemaan tekemättä jotain...
Alkuun

Valmentava työote - Valmentamalla innovaatiota...

Valmentava työote on vaikuttamista yhteisön jäsenten ajatusmaailmaan niin, että osaamisen hyödyntäminen ja...
Alkuun

Työelämän tietosuojalain täsmennykset henkilötietoja käsitteleville

Kaikki tuntevat GDPR:n, mutta tiedätkö mikä muuttui 1.4.2019? Muutokset koskivat työelämässä tapahtuvaa...
Alkuun

PERUTTU: Oppilaan tuen tarpeen arviointi...

Perusopetuslain mukaan opetukseen osallistuvalla on työpäivinä oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta...
Alkuun

Sijaistamiskäytännöt OVTES

Työntekijän sairastuessa tai työtehtävän lyhyen keston vuoksi joudutaan kunnissakin yhä kasvavissa määrin...
Alkuun

Paranna päätösten ymmärrettävyyttä ja kieltä...

Koulutuksessa käsitellään hyvää valmistelutekstiä ja hyvin kirjoitettua päätöstä. Hallintolaki säätää vähimmäisvaatimuksista hyvän...
Alkuun

Henkilökohtaisten avustajien työsuhteiden erityispiirteet osana...

Kunnat ovat enenevissä määrin tekemisissä erilaisia avustavia tehtäviä tekevien henkilöiden kanssa. Monesti...
Alkuun

Sökande av ändring inom allmänna...

På kursen går vi igenom sökande av ändring inom kommunens och samkommunens...
Alkuun

Työaikalaki uudistui – päivitä tietosi...

Työaikalakia on uudistettu. Tavoitteena on joustavuuden lisääminen ja vastaaminen 2020-luvun työelämän tarpeisiin....
Alkuun

Työaikalaki uudistui – päivitä tietosi...

Uusi työaikalaki tuli voimaan 1.1.2020. Uudistuksen tavoitteena on joustavuuden lisääminen ja vastaaminen...
Alkuun

Hankehumpasta tulokselliseen kehittämiseen

Hankkeet mahdollistavat meille hyviä kehittämistoimia tai kokeiluja ja rahoitusta edellä mainittuihin. Hankkeet...
Alkuun

Epäasiallisen kohtelun torjunta kuntasektorilla

Epäasiallinen kohtelu voi tarkoittaa mitä tahansa seksuaalisesta häirinnästä aina työporukan ulkopuolelle sulkemiseen....
Alkuun

Lastensuojelun asiakastietojen kirjaaminen ja käsittely...

Asiakaskirjaukset ovat lastensuojelun asiakastyössä keskeinen työstä syntyvä tiedonlähde. Tämän vuoksi kirjaukset saavat...
Alkuun

Tietosuoja organisaation sosiaalisen median päivittäjälle

Sosiaalinen on nykyään arkipäivää organisaation tiedottamisessa ja markkinoinnissa. Somen käytössä on aina...
Alkuun

Osaaminen keskiöön ja tuottavuus kasvuun

Kunnat työllistävät suuren joukon eri alojen ammattilaisia, joiden yhteistyö on kunnan toiminnan...
Alkuun

Tietosuoja opetustoimessa

Viime vuonna voimaan tullutta EU:n tietosuoja-asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn. Molemmat näistä toivat...
Alkuun

Miten toimin haastavissa ja uhkaavissa...

Turvallisuus ja työntekijöiden hyvinvointi koskettavat jokaista kunnan toimialaa. Muuttuvat työympäristöt ja toimintatavat...
Alkuun

Uusi työaikalaki 1.1.2020 ja KVTES...

Työaikalain muutos tuo mukanaan merkittävän joukon uudistuksia, jotka koskettavat myös kunnissa sovellettavia...
Alkuun

Motivaatiota arvioinnilla -yläkoulun OPS eläväksi

Opetussuunnitelman mukaisen arvioinnin toteuttaminen edellyttää opettajalta runsaasti omaa henkilökohtaista suunnittelutyötä. Tämän henkilökohtaistamisen...
Alkuun

Sosiaalihuollon asiakasmaksut - ikääntyneiden palvelut

Koulutuksessa perehdytään voimassa olevaan sosiaalihuollon asiakasmaksulakiin ja -asetukseen. Koulutuksessa käydään läpi ikääntyneiden...
Alkuun

Kiinteistöjen ALV - aina riittää...

Koulutuksessa käsitellään kattavasti ja käytännönläheisesti kiinteistöjä koskevaa arvonlisäverotusta erityisesti kunnan näkökulmasta. Kiinteistöjen...
Alkuun

Tiukkapiposta strategistiksi – tuottavuutta kasvattava...

Hyvin suunniteltu henkilöstöstrategia tuottaa parhaimmillaan merkittäviä säästöjä. Mutta pelkästään taidokkaasti muotoillulla suunnitelmalla...
Alkuun

Tiimityöllä tuottavuutta kuntataloudessa

Tiimityöskentelyn perustana on toimiva ja korkeatasoinen viestintä. Sen lisäksi tiimien tuottavuuden taustalla...
Alkuun

Kuntayhtymien esimiesten neuvottelutaidot ja DISC

Ohjelma tarkentaa myöhemmin. Kouluttajana toimii Marita Lehikoinen (CBC, eMBA)on intohimoinen johdon ja...
Alkuun

Miten vastaan tietopyyntöön kuntayhtymässä?

Koulutuksessa käsitellään tietopyyntötilanteen etenemisen järjestyksessä konkreettisesti ja käytännönläheisesti tietopyyntöön vastaamista. Tietopyyntötilanteet vaihtelevat...
Alkuun

Muutoksenhaku julkisissa hankinnoissa

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voi hakea muutosta...
Alkuun

Suorahankinnan edellytykset

Pääsääntöisesti kaikki julkiset hankinnat on kilpailutettava. Hankintayksikkö voi valita menettelytavaksi suorahankinnan, jos...
Alkuun

En bra beredning - Beredningens...

På kursen går vi igenom beredningens grunder. Vi går igenom beredarens roll,...
Alkuun

Hulevesien hallinta ja vahingonkorvausvastuu

Hulevesien hallinnassa ja hulevesijärjestelmien suunnittelussa on sovitettava yhteen useita näkökohtia. Eri puolilla...
Alkuun

Tarjouspyynnön laatiminen rakennusurakassa

Hankintayksiköllä on laaja harkintavalta päättää itse, mitä se on hankkimassa ja millä...
Alkuun

Erityisen tuen tarpeen arviointi sosiaalitoimessa

Erityistä tukea tarvitsevalla on esimerkiksi kognitiivinen tai psyykkisestä vammasta tai sairaudesta, vakavasta...
Alkuun

Miten laadin hyvän tiedonhallintamallin?

Tiedonhallintalailla on tarkoitus edistää viranomaisen tiedonhallinnan laatua, tietoturvallisuutta sekä tietoaineistojen vastuullista hyödyntämistä....
Alkuun

Muutoksenhaku kuntayhtymän päätöksiin

Koulutuksessa käsitellään muutoksenhakua kuntayhtymien näkökulmasta. Koulutuksessa käsitellään muutoksenhakua ja keskeisimpiä muutoksenhakuun liittyviä...
Alkuun

Vammaispalveluiden asiakasmaksut

Koulutuksessa perehdytään voimassa olevaan vammaispalveluiden asiakasmaksulakiin ja -asetukseen. Koulutuksessa käydään läpi vammaispalveluiden...
Alkuun

Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen käytännössä

Kunnat omistavat merkittävän määrän kiinteistöjä ja arvokasta irtaimistoa. Omaisuuteen kohdistuu monenlaisia vahinkoriskejä...
Alkuun

Miten voin toimia häiritsevästi tai...

Opettajat kohtaavat työssään yhä enemmän haastavia tilanteita ja jopa väkivallan uhkaa. Jokaiselle...
Alkuun

Rekrytointi - Pitäisikö tehdä jotakin?

Paikka auki, ilmoitus laadittu, hakemukset vastaanotettu, haastateltavat valittu ja työhaastattelut sovittuna. Kuulostaako...
Alkuun

Mitä kunta voi määrätä henkilöstön...

Onko kuntasi someohjeiden päivittäminen ajankohtaista? Mietitkö, mistä asioista niissä voi määrätä? Työntekijän...
Alkuun

Sähköinen arkistointi kunnille

Sähköisten toimintatapojen suunnitteluun ja toteuttamiseen vaikuttavat esimerkiksi hyvän tiedonhallintatavan vaatimukset, arkistolaitoksen SÄHKE...
Alkuun

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Koulutuksessa perehdytään voimassa olevaan asiakasmaksulakiin ja asiakasmaksuasetukseen. Koulutuksessa käydään läpi varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen...
Alkuun

Miten hyödyntää yhteishankintoja ja yhteishankintayksiköitä?

Yhteishankintoja tekeminen kannattaa hankinnoissa, joissa tuotteiden ja palveluiden ostomäärät ovat suuria. Tyypillisiä...
Alkuun

Palkanlaskennan tulorekisterikoulutus

Kansallinen tulorekisteri on käytössä. Käyttöönotossa havaittujen kehittämiskohteiden pohjalta tietojen siirtoon ja kirjauksiin...
Alkuun

Uhkaavat asiakastilanteet sosiaali- ja terveydenhuollossa

Terveys- ja sosiaalihuollossa kohdataan päivittäin haastavia tilanteita, joihin saattaa liittyä myös väkivallan...
Alkuun

Julkisuuslaki pöytäkirjanpitäjälle

Koulutuksessa käsitellään pöytäkirjan pitäjän ja pöytäkirjatiedon näkökulmasta julkisuuslain keskeisiä asioita. Pöytäkirjanpitäjän työssä...
Alkuun

Mikä muutoksenhakuohje mihinkin päätökseen?

Koulutuksessa käsitellään kunnan muutoksenhakua ja keskeisimpiä muutoksenhakuun liittyviä tilanteita. Koulutuksen alussa käsitellään...
Alkuun

Uusi työaikalaki 1.1.2020 ja TTES

Työaikalain muutos tuo mukanaan merkittävän joukon uudistuksia, jotka koskettavat myös kunnissa sovellettavia...
Alkuun

Päätökset ja pöytäkirjat nettiin sivistystoimessa

Kuntalaissa on vaatimuksia siitä, mitä tietoja nettisivuilta on löydyttävä. Kuntalain säännösten lisäksi...
Alkuun

Terveydenhuollon asiakasmaksut

Koulutuksessa perehdytään voimassa olevaan asiakasmaksulakiin ja asiakasmaksuasetukseen. Koulutuksessa käydään läpi terveydenhuollon asiakasmaksujen...
Alkuun

Tiedonhallinnan suunnittelu ja kuvaaminen

Koulutuksessa käsitellään käytännönläheisesti sitä, mitä tiedonhallinnan suunnittelu ja kuvaus tarkoittaa käytännössä kunnissa...
Alkuun

Beslutsorganets sekreterare

På kursen går vi igenom vad som hör till sekreterarens uppgifter och...
Alkuun

Mistä asioista tulee tehdä viranhaltijapäätös...

Opetustoimessa toimivat viranhaltijat tekee viranhaltijapäätöksiä sen perusteella, millaista päätösvalta heille on hallintosäännössä...
Alkuun

Miten vastaan tietopyyntöön?

Koulutuksessa käsitellään tietopyyntötilanteen etenemisen järjestyksessä konkreettisesti ja käytännönläheisesti tietopyyntöön vastaamista. Tietopyyntötilanteet vaihtelevat...